خوش آمدید

سوپاپ دیسشارژ

سوپاپ دیسشارژ
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:سوپاپ دیسشارژ
کمپرسور های Semi-Hermetic:30 تن 4 سیلندر پیستون 74.5 - 40 تن 6 سیلندر پیستون 74.5 - 60 تن 8 سیلندر پیستون 74.5