خوش آمدید

سوپاپ ساکشن دیسکاس

سوپاپ ساکشن دیسکاس
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:سوپاپ ساکشن
کمپرسور های Semi-Hermetic:5 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 55/5 D3D - 5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 10 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 60 D3D - 15 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 62 D3D - 20 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 25 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 30 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 30 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 35 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 40 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 50 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 60 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5
برند:DWM Copeland
مربوط به:سوپاپ پیمی و پرچی