خوش آمدید

شاتون

شاتون
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:20 تن 4 سیلندر پیستون 64 - 20 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 25 تن 4 سیلندر پیستون 68 - 25 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 30 تن 4 سیلندر پیستون 74.5 - 30 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 30 تن 6 سیلندر پیستون 64 - 30 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 35 تن 6 سیلندر پیستون 68 - 35 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 40 تن 6 سیلندر پیستون 74.5 - 40 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 50 تن 8 سیلندر پیستون 68 - 50 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 60 تن 8 سیلندر پیستون 74.5 - 60 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5
برند:DWM Copeland
قطر گژنپین:19
قطر داخل شاتون:45- 44
کورس شاتون:80