خوش آمدید

شاتون

شاتون
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:5 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 55/5 D3D - 5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 10 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 60 D3D - 15 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 62 D3D
برند:DWM Copeland
قطر گژنپین:19
قطر داخل شاتون:44.45
کورس شاتون:92