خوش آمدید

والو پلیت کامل دیسکاس

والو پلیت کامل دیسکاس
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 5/5 تن 2 سیلندر پیستون 60 D2S - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 20 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 25 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 30 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 30 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 35 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 40 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 50 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 60 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5
برند:DWM Copeland