خوش آمدید

پیستون و رینگ و گژنپین

پیستون و رینگ و گژنپین
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:1.5 تن 2 سیلندر پیستون 47/5 DK
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 47.30
کورس پیستون:13.50
قطر گژنپین:12.7