خوش آمدید

(21)-63.5

(21)-63.5
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 63.5
کورس پیستون:21
قطر گژنپین:19