خوش آمدید

(24.5)-50.5

(24.5)-50.5
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2 تن 2 سیلندر پیستون 50/5 DL
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 50.5
کورس پیستون:24.5
قطر گژنپین:19