خوش آمدید

(24.5)-55.5

(24.5)-55.5
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:5 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 55/5 D3D - 7/5 تن 3 سیلندر پیستون 55/5 D3S
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 55.5
کورس پیستون:24.5
قطر گژنپین:19