خوش آمدید

08028

08028
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:هیتر روغن
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر2تن HG12p/60-4s - 2سیلندر2تا2/5تن(HG12p/75-4(s - 2سیلندر2/5تا3تن(HG12p/90-4(s - 2سیلندر2/5 تا 3 تن (HG12p/110-4(s - 2سیلندر 3 ت تن (HG22p/125-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/160-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/190-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/215-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/255-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/315-4(s
برند:GEA Bock