خوش آمدید

08248

08248
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/555-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/650-4(s
برند:GEA Bock