خوش آمدید

08306

08306
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:6سیلندر 30 تا 40 تن (HG56e/1155-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1240-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1410-4(s - 6سیلندر 45 تن (HG7/1620-4(s - 6سیلندر 45 تا 50 تن (HG7/1860-4(s - 6سیلندر 50 تا 60 تن (HG7/2110-4(s
برند:GEA Bock