خوش آمدید

08307

08307
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 20 تن (HG5/725-4(s - 4سیلندر 15 تا 25 تن (HG5/830-4(s - 4سیلندر 20 تا 25 تن (HG5/945-4(s
برند:GEA Bock