خوش آمدید

08422

08422
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 تن (HG22e/125-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22e/160-4(s - 2سیلندر 3 تن (HG22e/190-4(s - 2سیلندر 3 ت تن (HG22p/125-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/160-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/190-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34e/215-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34e/255-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن HG34e/315 - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن HG34e/380 - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/215-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/255-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/315-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/380-4(s
برند:GEA Bock