خوش آمدید

08426

08426
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:هیتر روغن
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 20 تن (HG5/725-4(s - 4سیلندر 15 تا 25 تن (HG5/830-4(s - 4سیلندر 20 تا 25 تن (HG5/945-4(s - 4سیلندر 30 تا 35 تن (HG6/1080-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1240-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1410-4(s - 6سیلندر 45 تن (HG7/1620-4(s - 6سیلندر 45 تا 50 تن (HG7/1860-4(s - 6سیلندر 50 تا 60 تن (HG7/2110-4(s
نوع کمپرسور های Open-Type:4سیلندر FX14/1166 - 4 سیلندر FX14/1366 - 6 سیلندر FX16/1751 - 6 سیلندر FX16/2051
برند:GEA Bock