خوش آمدید

08498

08498
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 30 تا 35 تن (HG6/1080-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1240-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1410-4(s - 6سیلندر 45 تن (HG7/1620-4(s - 6سیلندر 45 تا 50 تن (HG7/1860-4(s - 6سیلندر 50 تا 60 تن (HG7/2110-4(s
نوع کمپرسور های Open-Type:4سیلندر FX14/1166 - 4 سیلندر FX14/1366 - 6 سیلندر FX16/1751 - 6 سیلندر FX16/2051
برند:GEA Bock