خوش آمدید

08534

08534
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/215-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/255-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/315-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/380-4(s
برند:GEA Bock