خوش آمدید

08894

08894
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 10 تا 15 تن (HG4/465-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/555-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/650-4(s
برند:GEA Bock