خوش آمدید

1-(24)44

1-(24)44
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2 تن 2 سیلندر پیستون 44/5 DL
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 44/5
کورس پیستون:24
قطر گژنپین:19