خوش آمدید

11(40)

11(40)
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:1.5 تن 2 سیلندر پیستون 40 DK
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 40
کورس پیستون:11
قطر گژنپین:پنج هشتم