خوش آمدید

1CCM162

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H11/H181CS - 2سیلندر H11/H201CC - 2سیلندر H11/H201CS - 2سیلندر H11/H221CC - 2سیلندر H11/H221CS - 2سیلندر H11/H251CC
برند:Dorin