خوش آمدید

1CKJ012

1CKJ012
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:بوش ثابت و تراست واشر
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H11/H101CS - 2سیلندر H11/H151CC - 2سلیندر H11/H151CS - 2سیلندر H11/H181CC - 2سیلندر H11/H181CS - 2سیلندر H11/H201CC - 2سیلندر H11/H201CS - 2سیلندر H11/H221CC - 2سیلندر H11/H221CS - 2سیلندر H11/H251CC
برند:Dorin