خوش آمدید

1MCDA55

1MCDA55
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H2/H290CS - 2سیلندر H2/300CC - 2سیلندر H2/300CS - 2سیلندر H2/H350CC
برند:Dorin