خوش آمدید

1MCDB67

1MCDB67
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H1001CS - 4سیلندر H41/H1501CC
برند:Dorin