خوش آمدید

1MCDB68

1MCDB68
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H1501CS - 4سیلندر H41/H2001CC
برند:Dorin