خوش آمدید

1MCDB72

1MCDB72
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H401CS - 4سیلندر H35/H451CC
برند:Dorin