خوش آمدید

1MCDB74

1MCDB74
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H551CS - 4سیلندر H35/H701CC
برند:Dorin