خوش آمدید

1MCDB76

1MCDB76
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H751CS - 4سیلندر H35/H1002CC
برند:Dorin