خوش آمدید

1MCDB86

1MCDB86
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سلیندر H11/H151CS - 2سیلندر H11/H181CC
برند:Dorin