خوش آمدید

1MCDB92

1MCDB92
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H11/H201CS - 2سیلندر H11/H221CC
برند:Dorin