خوش آمدید

1MCDC10

1MCDC10
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر 2S-H6/2S-H2500L - 6 سیلندر 2S-H6/2S-H3000
برند:Dorin