خوش آمدید

1MCDC15

1MCDC15
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H3000CS - 6 سیلندر H6/H3500CC
برند:Dorin