خوش آمدید

1MCDC16

1MCDC16
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H5/H2500CS - 4سیلندر H5/H3000CC - 6 سیلندر H6/H3500CS - 6 سیلندر H6/H4000CC
برند:Dorin