خوش آمدید

1MCDC18

1MCDC18
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H4500CS - 6 سیلندر H6/H5000CC
برند:Dorin