خوش آمدید

1PCB097

1PCB097
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H11/H181CS - 2سیلندر H11/H201CC - 2سیلندر H11/H201CS - 2سیلندر H11/H221CC - 2سیلندر H11/H221CS - 2سیلندر H11/H251CC
برند:Dorin