خوش آمدید

80102

80102
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 50