خوش آمدید

80106

80106
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic: 4سیلندر 20 تا 25 تن (HG5/945-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1410-4(s - 6سیلندر 50 تا 60 تن (HG7/2110-4(s - 8سیلندر 80 تا 95 تن (HG8/3220-4(s - 8سیلندر 80 تا 95 تن (HG88e/3235-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 80