خوش آمدید

80229

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:8سیلندر 80 تن (HG8/2470-4(s - 8سیلندر 68 تا 80 تن (HG8/2830-4(s - 8سیلندر 80 تا 95 تن (HG8/3220-4(s
برند:GEA Bock