خوش آمدید

80296

80296
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34e/215-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/215-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:5/Ø 41