خوش آمدید

80299

80299
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 تن (HG22e/190-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/190-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن HG34e/380 - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/380-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 55