خوش آمدید

80306

80306
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/160-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/190-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/315-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/380-4(s
برند:GEA Bock