خوش آمدید

80340

80340
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر2تن HG12p/60-4s - 2سیلندر2تا2/5تن(HG12p/75-4(s - 2سیلندر2/5تا3تن(HG12p/90-4(s - 2سیلندر2/5 تا 3 تن (HG12p/110-4(s
برند:GEA Bock