خوش آمدید

80346

80346
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر2/5تا3تن(HG12p/90-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:5/Ø 41