خوش آمدید

80353

80353
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر2/5تا3تن(HG12p/90-4(s - 2سیلندر2/5 تا 3 تن (HG12p/110-4(s
برند:GEA Bock