خوش آمدید

کمپرسور 20 تن 4 سیلندر کوپلند

کمپرسور بازسازی شده کوپلند
بیشتر...

30 تن 6 سیلندر بیتزر

کمپرسور بازسازی شده بیتزر
بیشتر...

30 تن 4 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

30 تن 6 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

30 تن 6 سیلندر بیتزر

کمپرسور بازسازی شده بیتزر
بیشتر...

30 تن 6 سیلندر کریر

کمپرسور بازسازی شده کریر
بیشتر...

60 تن 8 سیلندر DWM (فروخته شد)

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

35 تن 6 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

25 تن 4 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

30 تن 4 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

30 تن 6 سیلندر طرح بیتزر چینی

کمپرسور بازسازی شده طرح بیتزر چینی
بیشتر...

40 تن 6 سیلندر طرح بیتزر چینی

کمپرسور بازسازی شده طرح بیتزر چینی
بیشتر...

30 تن 4 سیلندر چینی

کمپرسور بازسازی شده چینی
بیشتر...

35 تن 6 سیلندر چینی

کمپرسور بازسازی شده چینی
بیشتر...

5 تن 2 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

5 تن 2 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

5 تن 2 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

10 تن 2 سیلندر چینی

کمپرسور بازسازی شده چینی
بیشتر...

15 تن 2 سیلندر چینی

کمپرسور بازسازی شده چینی
بیشتر...

3 تن 2 سیلندر چینی

کمپرسور بازسازی شده چینی
بیشتر...

5 تن 2 سیلندر چینی

کمپرسور بازسازی شده چینی
بیشتر...

1.5 تن DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...

2 تن 2 سیلندر بیتزر تک فاز

کمپرسور بازسازی شده بیتزر تک فاز
بیشتر...

40 تن 6 سیلندر DWM

کمپرسور بازسازی شده DWM
بیشتر...