خوش آمدید
First Name is required / نام الزامی است
Last Name is required / نام خانوادگی الزامی است
Email is required / ایمیل الزامی است Enter correct Email / لطفا ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمایید
Password is required / گذرواژه الزامی است
Confirm Password is required / تکرار گذرواژه الزامی است Password not match / تکرار گذرواژه صحیح نیست

Already registered? / عضو هستید؟

Enter then! / وارد شوید!